نمایندگی ها

شرکت صنعت سازان برق ایرانیان با توجه به سوابق درخشان در تأمین اقلام مورد نیاز صنعت نفت ، گازو پتروشیمی، موفق به کسب نمایندگی از شرکت های Elpim و Bimed ترکیه شده است.

شایان ذکر است شرکت Elpim دارای نمایندگی برندهای اروپایی از جمله ... Schuch, Hawke, Cortem, Victorمی باشد.

نمایندگی Bimed

مشاهده و دانلود PDF

نمایندگی Elpim

مشاهده و دانلود PDF

نمایندگی Cortem, از طریق شرکت Elpim

مشاهده و دانلود PDF

نمایندگی Hawke، از طریق شرکت Elpim

مشاهده و دانلود PDF

نمایندگی Schuch، از طریق شرکت Elpim

مشاهده و دانلود PDF

نمایندگی Victor، از طریق شرکت Elpim

مشاهده و دانلود PDF